Till innehållet
Till innehållet

Statut högskolestipendium

Borlänge-Faluföretagens högskolestipendium har inrättats på initiativ av AB Stora Tunabyggen och beslutats av medverkande företag som undertecknat gemensam avsiktsförklaring.

§ 1. Avsikt

Borlänge-Faluföretagens högskolestipendium är avsett att premiera och uppmuntra studenter bosatta i Dalarna som studerar heltid vid Högskolan Dalarnas program och som utövar ett socialt engagemang i Borlänge och/eller Falun vid sidan av studierna.

Stipendiet delas ut en gång per år till minst fyra personer.

§ 2. Beslut om stipendiater

Beslut om stipendiater och tilldelning fattas av juryn för Borlänge-Faluföretagens högskolestipendium. Juryn består av ett urval av representanter från medverkande företag och Dalarnas studentkår.

§ 3. Stipendiets storlek

Stipendiet är på 20 000 kr/år/person och söks för ett år i taget.

§ 4. Stipendiets ändamål

Stipendiets ändamål är att premiera och uppmuntra studenter

– som genom sina studieresultat är goda representanter för Högskolan Dalarna och
– som genom ett socialt engagemang kan ses bidra till Borlänges, Faluns, regionens och/eller landets långsiktiga utveckling genom att lösningar på stora samhällsutmaningar/problem kan växa ur lokala initiativ.

Det sociala engagemanget kan utgöras av att sökande på egen hand, tillsammans med andra, som engagerad i förening, organisation, myndighet, företag, eller i samarbete med annan aktör, engagerar sig för människor i Borlänge och/eller Falun.

Engagemanget kan vara riktat till enskilda eller grupper av barn, ungdomar, familjer, äldre, funktionshindrade, till boende i ett område, medlemmar i en förening eller till annan konstellation av människor och ska bidra till goda förhållanden och positiv utveckling i ett bostadsområde eller bland andra grupper av människor.

Till socialt engagemang räknas också studiesocialt arbete i studentkår, engagemang i arbetsmarknadsmässa eller liknande.

Sökanden ska i ansökan beskriva sitt sociala engagemang vilket ska kunna styrkas och intygas skriftligt av minst två referenspersoner.

§ 5. Ansökan

Stipendiet kan sökas vid ett tillfälle under året. Sista ansökningsdatum är 30 november varje år.

Ansökningar som kommer in efter sista ansökningsdag behandlas ej.

Ansökan görs via formulär på Tunabyggens webbplats.

Till ansökan bifogas:

 • Handling som styrker bostadsort i Dalarna.
 • Registreringsintyg som visar att sökanden är registrerad för heltidsstudier vid Högskolan Dalarna innevarande termin.
 • Intyg på uppnådda högskolepoäng och betygsnivåer föregående termin.
 • Redogörelse av sökandens sociala engagemang och kontaktuppgifter till två referenspersoner som kan intyga.

Till ansökan kan också bifogas:

 • Rekommendationsbrev.

§ 6. Kriterier och beslut om tilldelning

Beslut om vilka som tilldelats stipendiet fattas senast 28 februari.

Kriterier som ligger till grund för beslut om tilldelning:

 • Den sökande ska studera på heltid vid något av Högskolan Dalarnas program.
 • Den sökande ska ha fullgjort sina studier föregående termin och ska kunna uppvisa antal högskolepoäng och uppnådda betygsnivåer.
 • Den sökande ska ha ett socialt engagemang i samhälle, föreningsliv, studentkår eller motsvarande i Falun och/eller Borlänge som kan intygas av två referenspersoner.

Viktiga parametrar vid bedömningen är jämställdhet och mångfald samt att den sökande uppfattas som en god representant för Högskolan Dalarna och en förebild för framtida studenter.

Urval görs i tre steg:

 1. Administrativ gallring – bedömning av behörighet utifrån ovan beskrivna kriterier.
 2. Urval utifrån betyg och engagemang.
 3. Samlad bedömning och beslut utifrån betyg och engagemang.

Beslutet protokollförs och innehåller kortfattad motivering. Efter beslut ska alla sökanden meddelas skyndsamt.

§ 7. Utdelning

Stipendiet delas ut senast den 31 maj vid en sammankomst i Borlänge eller Falun där samtliga deltagande företag och studentkåren ges möjlighet att närvara. Stipendiaterna presenteras offentligt och ett bevis på stipendiet överlämnas.

§ 8. Utbetalning och villkor

Stipendiet är på 20 000 kr/år/person och söks för ett år i taget.

§ 9. Samarbete

Det är fritt för varje medverkande företag att på eget initiativ knyta kontakt med stipendiaterna för samarbeten när det gäller till exempel examensarbete, praktik, anställning eller andra uppdrag i företagets verksamhet eller marknadsföring.

§ 10. Utlysning

Information om stipendiet med ansökningsdatum och ansökningsformulär ska finnas på Tunabyggens webbplats och i andra kanaler som bedöms lämpliga. Senast tre månader innan sista ansökningsdatum ska stipendiet utlysas och marknadsföras på lämpligt sätt.

§ 11. Ändring

Ändringar av statuten ska beslutas av medverkande företag som undertecknat gemensam avsiktsförklaring för Borlänge-Faluföretagens högskolestipendium.

Senast uppdaterad: